How to identify fake viagra

How to identify fake viagra